Meny

Avgifter och regler för barnomsorg

På denna sida kan du läsa om vilka avgifter och regler som finns för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Längst ner på sidan finns barnomsorgsreglerna i sin helhet.

Vem har rätt till barnomsorg?

Barnomsorg kan erbjudas från och med dagen efter barnet fyllt 1 år till och med juni månad det år barnet fyller 13 år.

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar
Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbets-, studie- och restid.

Barnets närvarotid ska motsvara vårdnadshavarens arbets-, studie- och restid. Rektor har rätt att begära intyg från arbetsgivare och utbildningssamordnare för att styrka vårdnadshavares arbets- eller studietider.

När någon av vårdnadshavarna inte arbetar eller studerar ska barnet vara hemma och ledig.

Föräldraledig vårdnadshavare - förskola
Från syskonets födelsedatum har man rätt att nyttja sina ordinarie tider, de man hade före syskonets födelse, under två veckors tid (10 vardagar). Därefter erbjuds förskola 15 timmar i veckan.

Föräldraledig vårdnadshavare - fritidshem
Barn till vårdnadshavare som är föräldraledig med ett annat barn, syskon, har inte rätt till fritidshemsplats.

Arbetssökande vårdnadshavare - förskola och pedagogisk omsorg
Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande får från och med ett års ålder förskola 15 timmar i veckan. Ordinarie avgift tas ut för platsen.

Arbetssökande vårdnadshavare - fritidshem
Barn till arbetssökande kan ha rätt till fritidshemsplats. Barnets närvarotid beslutas av rektor utifrån barnets behov.

Sjukskriven vårdnadshavare
Om vårdnadshavare blir sjukskriven sker en bedömning av omsorgsbehovet utifrån tidigare placeringstid och sjukdomens omfattning. Rektor fattar beslut om barnets vistelsetid i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Asylsökande
Asylsökande barn har rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige.

Vårdnadshavare och barn som inte har svenskt personnummer ska ansöka om plats på ansökningsblankett i pappersform. För pappersblankett ring eller besök kommunens kontaktcenter.

Barn i behov av särskilt stöd
Barn ska också erbjudas förskola i andra om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. 3. Beslut om sådan plats fattas av rektor efter utredning.

Utökad tid på grund av familjens situation
Barn som på grund av familjens situation behöver utökad tid kan erbjudas detta. Beslut om utökad tid fattas av rektor efter utredning.

Hur ser turordning och köregler ut?

Hur går introduktion till när mitt barn börjar i förskola eller pedagogisk omsorg?

När ett barn börjar i förskola eller pedagogisk omsorg ska vårdnadshavare medverka under en introduktionsperiod. Introduktionen anpassas utifrån barns olika behov. Avgift tas ut under introduktionsperioden.

Under vilka tider kan jag få barnomsorg för mitt barn?

Text

Vad kostar det att ha mitt barn på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem?

Lysekils kommun använder sig av maxtaxa, enligt Skolverkets rekommendationer, för att beräkna avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Maxtaxa innebär att avgiften är anpassad efter hushållets inkomst, antal barn i hushållet och det finns en maxgräns för hur mycket en vårdnadshavare betalar i avgift.

Maxtaxan grundar sig på:

  • Hushållets gemensamma bruttoinkomst. Med hushåll menas vårdnadshavarna,
    ensamstående vårdnadshavare eller vårdnadshavare och partner som är folkbokförda på samma adress.
  • Antal barn i hushållet som är inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg eller
    fritidsverksamhet.

Vårdnadshavare betalar avgift för max tre barn. Yngsta barnet räknas som första barnet och har högst avgift i syskonskaran. Andra och tredje barnet får syskonrabatt och för fjärde barnet betalas ingen avgift.

Avgift tas ut från första dagen då barnet börjar sin introduktion. Avgiften är fördelad över hela året och betalas 12 månader per år, även vid sjukdomar, semester och ledighet. Under semester och ledighet godkänns inte schemaändring som påverkar avgiften.

Inkomsttaket för maxtaxan 2022 är 52 410 kronor. Det innebär att ett hushåll som tjänar 52 410 kronor i månaden eller mer betalar 1572 kronor per månad för ett barn i förskola.

Avgiftsnivåer 2022

Avgift 2022 för barn i förskola och pedagogisk omsorg
Barn 1: 3 % av inkomsten, dock högst 1572 kr/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten, dock högst 1048 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst 524 kr/månad
Barn 4: ingen avgift

Avgift 2022 för barn på fritidshem
Barn 1: 2 % av inkomsten, dock högst 1048 kr/månad
Barn 2: 1 % av inkomsten, dock högst 524 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst 524 kr/månad
Barn 4: ingen avgift

Skyldighet att lämna inkomstuppgift samt meddela ändring av inkomst
Barnets vårdnadshavare ska lämna inkomstuppgift till kommunen innan barnet påbörjar en placering i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Om vårdnadshavare inte lämnar inkomstuppgift sätts avgiften till högsta avgift.

Inkomstuppgiften lämnas via kommunens e-tjänst "Förskola och fritidshem - ansökan, uppsägning, inkomst".

Vårdnadshavare är skyldig att vid förändrad inkomst snarast anmäla det till kommunen
genom att skicka in en ny inkomstuppgift. Inlämnad inkomstuppgift ska ange den månadsinkomst före skatt. Kommunen kontrollerar inkomstuppgiften med skattemyndighet, försäkringskassa samt med övriga eventuella bidragsgivare i efterhand. Vårdnadshavare kan bli återbetalningsskyldig upp till 12 månader för felaktigt inlämnade uppgifter.

Avgiftsgrundande inkomster
Alla skattepliktiga inkomster och skattepliktiga ersättningar är avgiftsgrundande. Lön etc. ska anges före skatt.

På sidan information om avgifter kan du läsa om vilka inkomster som är avgiftsgrundande.

Utlandstjänst
Till hushållets inkomst räknas också lön från utlandstjänst oavsett i vilket land man betalar skatt. I de fall den ena vårdnadshavaren/partnern arbetar utomlands, och det råder hushållsgemenskap ska man räkna med denna inkomst i avgiftsunderlaget.

Företagare utan fast månadsinkomst
Inkomst för egna företagare beräknas utifrån inlämnade uppgifter till försäkringskassan och fastställd sjukpenninggrundande inkomst samt föregående års taxering. Avgift kan också fastställas efter särskilt beslut i utbildningsnämnden vid svårigheter att fastställa avgift.

Avgift vid icke sammanboende vårdnadshavare
När vårdnadshavare inte bor tillsammans betalar den vårdnadshavare som har behov av barnomsorgen avgiften. När båda vårdnadshavare har behov av omsorg kan delad faktura begäras. Varje vårdnadshavare får då en faktura utifrån sitt barns omsorgsbehov och sitt nuvarande hushålls inkomst. Den sammanlagda avgiften för barnet överstiger dock aldrig maxtaxan. Anmälan om att få delad faktura görs skriftligen till utbildningsförvaltningen. Vid anmälan om delad faktura ska båda vårdnadshavarna skicka in varsin ny inkomstblankett.

Avgift allmän förskola
Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar/skolår, dvs under terminstid, och är avgiftsfri. Rektor tar ställning till hur den allmänna förskolan skall organiseras tids- och resursmässigt. Lokala skillnader beträffande hur man lägger ut de 15 timmarna per vecka förekommer.

Reduceringen om 20 % på barnomsorgsavgiften görs automatiskt från och med september det år barnet fyller 3 år och behöver inte anmälas. Reduceringen på 20 % görs endast under den tid som allmän förskola bedrivs det vill säga under grundskolans läsår. Under semester och ledighet godkänns inte schemaändring som påverkar avgiften.

Vid övergång till eller från allmän förskola ska vårdnadshavare skriftligen meddela detta till utbildningsförvaltningen, via e-post.

När anmälan om avgiftsfri allmän förskola inkommit till utbildningsförvaltningen gäller
avgiftsfri placering från och med första dagen i nästkommande månad. Återbetalning tillbaka i tiden sker inte. Undantag från regeln görs för barn som fått syskon där återbetalning av för hög avgift kan göras en månad bakåt i tiden.

Vårdnadshavare blir återbetalningsskyldig om övergång från allmän avgiftsfri förskola till ordinarie betalande plats ej anmälts. Det räcker inte att meddela personalen på förskolan utan ska skritligen anmälas till utbildningsforvaltningen@lysekil.se

Avgift för barn i behov av särskilt stöd
Platsen är avgiftsfri upp till 15 h per vecka. Behöver barnet mer tid reduceras den
framräknade avgiften med 37,5 procent.

Avgift för barn i behov av utökad tid på grund av familjens situation
Avgift tas ut enligt ordinarie taxa.

Avgift lovfritidshem
För lovfritidshem debiteras en avgift för varje dag som motsvarar 0,15 % av SCB:s gällande prisbasbelopp. 2020 innebär det att kostnaden för lovfritidshem är 75 kr/dag.

Betalningsansvar
Vårdnadshavare är ansvarig för att betala barnomsorgsavgiften före förfallodatum.
En påminnelse om obetald avgift skickas ut, därefter överlämnas ärendet till inkasso.

För vårdnadshavare som inte meddelat minskad inkomst återbetalas ingen avgift.

Hur säger jag upp mitt barns plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem?

Måste jag säga upp mitt barns plats i förskola när hen börjar förskoleklass?

Förskoleplats behöver inte sägas upp när ditt barn börjar skolan utan avslutas automatiskt på en bestämd datum. 2022 är sista dag på förskolan 7 augusti och från och med 8 augusti räknas barn som är sex år tillhöra fritidshemmet.

Om du har behov av barnomsorg för din sexåring från 8 augusti ska du ansöka om en plats i fritidshem före 2022-03-30.

Vi bor inte i Lysekils kommun men önskar barnomsorg. Hur gör vi?

Vi bor i Lysekils kommun men önskar barnomsorg i annan kommun. Hur gör vi?

Vårdnadshavare kan ansöka om barnomsorgsplats för sitt barn i en annan kommun. Vårdnadshavare ska då själv kontakta den kommun där plats önskas och göra en ansökan om plats i annan kommun än folkbokföringskommun hos dem.