Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Gullmarsskolan 7-9:s elevhälsoarbete

Elevhälsoarbetet är allas ansvar och ska bygga på främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Elevhälsa är grunden till att eleven kan lyckas med sina studier och syftar till att undanröja eventuella hinder för eleven att utvecklas så långt som möjligt mot skolans kunskapsmål.

Gullmarsskolan 7-9:s elevhälsoteam

Elevhälsoteamet leds av rektor och biträdande rektor med ansvar för elevvård. Elevhälsoteamet är tvärprofessionellt sammansatt utifrån skollagens krav på kompetens. På Gullmarsskolan består det av specialpedagog, skolkurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska samt skolpsykolog.

Förutom detta har Gullmarsskolan 7-9 resurslärare, speciallärare, socialpedagog och hälsopedagog som arbetar nära samman med elevhälsoteamet och med elevvård. Socialpedagog och hälsopedagog ansvarar för framtagandet av skolans arbete gällande likabehandling, trygghet och trivsel.

Elevhälsoteamet arbetar främjande och förebyggande men också åtgärdande. Eventuella kartläggningar och utredningar samt åtgärder diskuteras i elevhälsan och beslutas av rektor. Syftet med utredning är att söka svar på hur skolan ska förstå en elevs lärsituation, skolsituation eller inlärningsstil för att bättre anpassa undervisningen. Skolan gör inga utredningar på någon annans uppdrag eller med annat syfte.

Elevhälsans fokusområden läsåret

Närvaro 

Gullmarsskolan har ett närvaroteam som arbetar både främjande, förebyggande och åtgärdande med att öka elevernas närvaro. Detta sker bland annat genom regelbunden kontroll och uppföljning av frånvaron, kartläggningar och tvärprofessionella analyser av frånvaroproblematik.

Trygghet och trivsel

På gruppnivå har vi aktiviteter som ”Början” tillsammans med fältsekreterarna och våra socialpedagoger för alla 7:or. DISA är ett individstärkande material som används i åk 8. Hela skolan har två heldagar – ”Tillsammansdagarna” om allas lika värde och tolerans. Skolsköterskorna har hälsosamtal med alla elever i åk 7 och 8. På individnivå arbetar vi bland annat med en medlingsmodell s.k. ”minimedling” och med RePulse. Vi har mobilfri skoltid, ingår i Trivselledarprogrammet, många vuxna i korridorerna och tydliga regler, rutiner, uppföljning och utvärdering.

Samverkan

Vår samverkan är både intern och extern. Den interna samverkan handlar om nära kontakt mellan elevhälsan och lärarna. Den externa samverkan är till exempel vid övergångarna mellan mellanstadiet till högstadiet och mellan högstadiet till gymnasiet. Vi har gemensamma aktiviteter med fältsekreterarna. Vi har tät samverkan med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, polis och vård. Det handlar både om kontakt, men också gemensamma samrådsmöten eller Västbusmöte.

Lärmiljö

För att eleverna ska få en tillgänglig lärmiljö arbetar vi främjande med ”Magiska 5” som ger en tydlig lektionsstruktur. Elevhälsan handleder personalen och ger förslag på anpassningar, både på grupp- och individnivå. Vårt förhållningssätt på skolan ska vara präglat av ”Alla barn gör rätt om de kan” och vi utbildar därför all personal kring lågaffektivt bemötande. Vi arbetar med kollegialt lärande i våra kollegiala lärgrupper som är kopplade till forskning och beprövad erfarenhet. Vi arbetar också med kollegacoaching, samplanering och sambedömning för att höja kvalitén i undervisningen och en tillgänglig lärmiljö.