Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din försörjning. Ekonomiskt bistånd är ett sista skyddsnät när det inte finns någon annan lösning.

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning eller a-kassa. Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd. Äger du bil och andra fordon kan du bli tvungen att sälja dessa för att klara din försörjning.

Vid beräkning av rätt till bistånd används en riksnorm, du kan läsa mer om riksnormen för försörjningsstöd Länk till annan webbplats. eller göra en provberäkning  Länk till annan webbplats.på socialstyrelsens webbplats.

Dina rättigheter och skyldigheter

Du har ett eget ansvar att planera din ekonomi och du måste själv aktivt arbeta för att bli självförsörjande.

Du som är arbetslös

Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och följa din planering.

Du ska redovisa att du söker arbete aktivt. Du måste söka alla arbeten du är kvalificerad för.

Om du tackar nej till ett arbete eller arbetsmarknadsåtgärd, eller inte bedöms vara aktivt arbetssökande kan din rätt till ekonomiskt bistånd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om försörjningsstöd.

Du som är föräldraledig

Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.

Du som inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska i god tid ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.

Du som är sjukskriven

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Såhär ansöker du om ekonomiskt bistånd

För att bedöma om du har rätt till försörjningsstöd behöver en socialsekreterare göra en utredning.

Rätten på bistånd bygger på att du själv har gjort vad du har kunnat för att lösa din situation. Du behöver lämna in kontoutdrag och specifikationer på inkomster och utgifter för de senaste tre månaderna. För att utredningen ska kunna genomföras tas ofta kontakter med flera myndigheter. Om du inte går med på att kontakter tas med andra myndigheter eller inkommer med efterfrågade uppgifter kan det bli svårt att utreda rätten till bistånd.

Är du gift, sambo eller har en registrerad partner måste ni alltid söka bistånd tillsammans eftersom ni då har försörjningsplikt för varandra.

Riksnormen

Riksnormen fastställs av regeringen och ska räcka till kostnader för:

 • Mat
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Barn- och ungdomsförsäkring
 • Förbrukningsvaror
 • Hälsa och hygien
 • Dagstidning, telefon TV-avgift

Rätten till ekonomiskt stöd gäller också skäliga kostnader för:

 • Boende
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Arbetsresor
 • Medlemsskap i fackförening eller a-kassa
 • Läkarvård
 • Akut eller nödvändig tandvård
 • Glasögon

Så utreds din ansökan

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd så hör du först av dig till kontaktcenter som kopplar dig vidare till en socialekreterare. Socialsekreteraren går igenom med dig vilka underlag som behövs för att kunna utreda din ekonomiska situation. När dessa underlag inkommit så kallas du till ett nybesök. Utredningstiden efter nybesöket är upp till två veckor.

Avslag och överklagan

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga till förvaltningsrätten. I det skriftliga beslutet som skickas hem till dig finns information om hur du går tillväga för att överklaga. Du måste lämna in överklagan inom tre veckor från att du fått beslutet. Om du behöver hjälp med att skriva ett överklagande kan du kontakta din handläggare.

Behandling av personuppgifter

All personal inom ekonomiskt bistånd har tystnadsplikt. När du ansöker om ekonomiskt bistånd behandlar enheten dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende.

Med personuppgifter menas information som går att koppla till en person. Det kan exempelvis vara namn, postadress, e-postadress och bankuppgifter. Begreppet "behandling av personuppgifter" omfattar alla olika åtgärder, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt.

Uppgifter om dig får enbart lämnas ut om det finns lagligt stöd för detta eller om du gett ditt samtycke. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Lysekils kommun har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. Du har också rätt till att ofullständiga eller felaktiga personuppgifter rättas.