Meny

Nationella minoriteter

Sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

De nationella minoriteternas rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna. Lysekils kommun är en kommun som lever upp till och respekterar de mänskliga rättigheterna och som arbetar för att stärka demokrati och inflytande för alla invånare.

Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under lång tid och har långa historiska band till Sverige. De har en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en uttalad samhörighet och identitet, samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. Det finns ett särskilt juridiskt skydd för nationella minoriteter. Rasism, diskriminering och rasbiologi är historiskt sett en del av minoritetsgruppers utsatthet och det ska motverkas.

År 2000 infördes minoritetspolitiken som ett eget politikområde med det övergripande målet att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Målet är att ge individer inom de nationella minoriteterna möjlighet att på samma villkor som andra medborgare få tillgång till mänskliga rättigheter och friheter. Det görs genom att förbjuda diskriminering, stödja språk och kultur samt öka gruppernas inflytande över sina egna angelägenheter. Lagen föreskriver också att minoriteterna ska bli mer synliga i samhället, som ett erkännande av deras både historiska och nutida betydelse i vårt land.

2009 presenterade regeringen lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

2019 uppdaterades minoritetslagen och rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. Kommuner och regioner är nu till exempel skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kontaktcenter@lysekil.se