Meny

Ekonomi och budget

Lysekils kommuns budget är en plan över ett års intäkter och kostnader.
Den utgör ett viktigt verktyg och styrinstrument för att hushålla med kommunens begränsade resurser. Budgeten beskriver kommunens serviceuppdrag, demokratiuppdrag och samhällsutvecklingsuppdrag. Budgeten beslutas i kommunfullmäktige i juni. Vid valår fastställs budgeten i november.

Budget 2023

Budget 2023 utgår ifrån Lysekils kommuns styrmodell som har reviderats för att förenklas och förtydligas. Grunden är en fortsatt utgångspunkt i grunduppdragets kvalitet, prioriterade utvecklingsmål och en tydlig budget.

Kvalitet i grunduppdraget

För att säkra kvaliteten har kvalitetsfaktorer definierats för följande perspektiv:

  • Målgrupp
  • Verksamhet
  • Medarbetare
  • Ekonomi

Prioriterad utveckling

För samlat och prioriterat utvecklingsarbete har tre utvecklingsmål beslutats:

  • I Lysekils kommun ökar barn och ungas framtidstro
  • I Lysekils kommun förbättras livskvalitet och upplevelser året runt
  • Lysekils kommun stärks som nav för maritim innovationskraft och utveckling

Budget 2023 har justerats efter kommunfullmäktiges beslut i juni 2022.

Kommunfullmäktige beslutade att utbildningsnämnden tilldelas en ramhöjning på 600 tkr för satsning på elevhälsan inom utbildningsförvaltningen och en ramhöjning på 400 tkr till en resursperson i arbetslivsförvaltningen. Finansiering sker genom omfördelning av budgeterat resultat.

Budgethandlingen är justerad med hänsyn till det utökade anslaget och justerade resultatet, vilket påverkar resultaträkning, balansräkning, kassaflöde, investeringsvolymer, resultatmål med mera. De justerade ramarna för 2023 är enligt nedan:

Skriv tabellbeskrivning här

Ramar 2023

mnkr

Socialnämnen

-414,4

Utbildningsnämnden

-429,5

Varav utbildningsförvatlningen

-377,4

Varav arbetslivsförvaltningen

-52,2

Kommunstyrelsen

-76,0

Samhällsbyggnadsnämnden

-49,6

Miljönämnden

-2,8

Kommungemensamt inkl. finans

992,7

Budgeterat resultat 2023

20,4