Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Socialnämnden

Äldre par med barnbarn i sommarhage

Socialnämnden i Lysekils kommun bedriver, med stöd av socialförvaltningen, en bred verksamhet och ansvarar för omsorg om äldre och funktionshindrade, försörjningsstöd samt ger stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar, familjer och vuxna.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter utifrån flera olika lagstiftningar, i första hand enligt socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Hälso- och sjukvårdslag (HSL), Lag om färdtjänst samt Lag om Riksfärdtjänst.

Ansvarsområden

Inom nämndens ansvarsområde ingår även invandrar- och flyktingverksamhet, anhörigverksamhet, dödsboanmälan (förenklad bouppteckning) och konsumentverksamhet.

Även serveringstillstånd enligt alkohollagen ingår i ansvarsområdet. Kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinderfrågor är forum för samråd mellan Lysekils kommun och pensionärs- och handikapporganisationerna i kommunen.

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare och nämnden väljs av kommunfullmäktige för en mandatperiod. Fullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande att leda nämndens arbete.

Socialnämnden i Lysekil har också ett arbetsutskott bestående av 4 ledamöter och 2 ersättare.