Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Rådgivande organ

Det är viktigt att intressegrupper i samhället får göra sina röster hörda. I de rådgivande organen finns representanter för olika intressegrupper.

De rådgivande organen träffar och samråder med företrädare för kommunen i olika frågor.

Rådet för folkhälsa och social hållbarhet

Lysekils kommun har haft folkhälsoråd sedan 1993. Rådet är ett samverkansorgan mellan Lysekils kommun och Västra Götalandsregionen.

Rådet för folkhälsa och social hållbarhet är ett tvärsektoriellt rådgivande organ som organisatoriskt är kopplat till kommunstyrelsen i Lysekils kommun. Rådet har att följa det samverkansavtal som är tecknat mellan Lysekils kommun och Västra Götalandsregionen, norra hälso- och sjukvårdsnämnden. Rådet kan inte överta berörda nämnders ansvar eller besluta i frågor där nämnder har ett ansvar och inflytande.

En folkhälsostrateg är anställd och arbetar på uppdrag av rådet. Folkhälsostrategen ska verka för att folkhälsoarbetet bedrivs på en strategisk nivå. Folkhälsoarbetet i Lysekils kommun regleras genom ett avtal mellan Lysekils kommun och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kommunala rådet för äldrefrågor och rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för äldrefrågor och rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikappföreningarna och kommunens nämnder, och mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens nämnder.

Syftet är att kommunala rådet för äldrefrågor och rådet för funktionshinderfrågor är att sätta fokus på tillgänglighetsperspektivet för personer med dessa huvudtyper av funktionsnedsättningar:

  • Svårt att höra.
  • Svårt att se.
  • Svårt att tåla vissa ämnen.
  • Svårt att röra sig.
  • Svårt att tolka, bearbeta och förmedla information.

Kommunala rådet för äldrefrågor och rådet för funktionshinderfrågor ska också:

  • Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
  • Verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • Initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar.
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.