Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Revisorer

Lysekils kommun har sju revisorer som är politiskt valda av kommun-fullmäktige. Revisorernas uppgift är att granska, utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten enligt god revisionssed.

Kommunens revisorer är kommunfullmäktiges organ och prövar:

  • Om nämndernas och styrelsernas verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
  • Om räkenskaperna är rättvisande.
  • Om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Med sina granskningar bidrar revisorerna till att värna om och utveckla demokrati,
rättssäkerhet och effektivitet.

Till sin hjälp kan revisorerna anlita konsulter, Lysekils kommun har upphandlat professionella revisorer från EY.

Revision brukar delas upp i förvaltningsrevision och redovisningsrevision.

Förvaltningsrevision

Tittar på hur olika verksamheter fungerar och hur man når uppsatta mål för verksamheten.

Redovisningsrevision

Avser granskning av bokföring, verifikationer med mera. Varje år brukar man genomföra 10 -15 granskningar av olika verksamheter.

För varje genomförd granskning upprättas en skriftlig granskningsrapport.