Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Preliminärt bokslutsresultat för Lysekils kommun

I det preliminära bokslutet redovisar Lysekils kommun ett positivt resultat på 66,6 miljoner kronor för 2022. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet på 12,2 miljoner kronor och föregående års resultat på 26,6 miljoner kronor.

Generellt har Sveriges ekonomi gått bättre än de prognoser som Sveriges kommuner och regioner (SKR) satte upp för 2022 och som låg till grund för kommunens budgeterade resultat. Detta har även påverkat skatteintäkternas prognos. Generella statsbidrag, skatteintäkter och fastighetsavgifter samt räntenetto har ett utfall som är 37,9 mnkr bättre än budget. Även tomt- och markförsäljning bidrar till resultatet med 10,0 mnkr.

Kommunen uppnår balanskravsreultat.

- De politiska nämnderna har bedrivit ett framgångsrikt arbete med att nå sina verksamhetsmål, vilket är viktigt för att skapa en hög kvalitet i kommunens verksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson. SCB:s medborgarundersökning visar att vi på flera fronter har en positiv utveckling, vilket till stor del får ses som ett resultat av den utveckling som pågår i förvaltningar och bolag. Nämndernas och styrelsernas förmåga att ha kontroll över sin ekonomi och budget har varit god och det kommer att spela en avgörande roll i de utmaningar vi har framför oss de närmaste åren.

Investeringar

Det budgeterade utrymmet för investeringar var 81,9 miljoner kronor. Av dessa användes 60,4 miljoner kronor. Under 2021 var motsvarande summa 41,8 miljoner kronor. Större investeringsprojekt som anpassning av Ångbåtsbryggan för att ta emot Västtrafiks nya elfärja har flyttats fram till 2023, eftersom det kommit in en överklagan av vattentillståndet.

Kommunen har även investerat i en lokal för utökat återbruk, vilket inte bara främjar ekonomisk och ekologisk hållbarhet, utan även den sociala, då det ger utrymme för olika typer av praktik och anställningar.

Flera exploateringsprojekt pågår, bland annat i Spjösvik, och under året har det skett försäljning av flera tomter. Även verksamhetsmark har sålts under året.

Nämndernas resultat

Inom flera nämnder har arbete med åtgärder för budget i balans pågått och i grunden är nämndernas resultat i balans. Under 2022 har vissa engångskostnader belastat exempelvis samhällsbyggnadsnämnden, då utrangeringar i anläggningsregistret har genomförts.

Socialnämnden redovisar ett större överskott, vilket beror på lägre placeringskostnader än budgeterat och att budget för heltidsresan, där alla anställda erbjuds heltidstjänst, endast till viss del har tagits i anspråk. Samtidigt är det högre kostnader än budgeterat för gruppbostäder och barnboende.

Kommunen har tagit emot flyktingar från Ukraina och fått ersättning från bland annat Migrationsverket för att täcka uppkomna kostnader.

- Med tanke på omvärldsläget och den tid vi nu går in i är det en styrka att vi som kommun har ett så starkt resultat för 2022, säger kommundirektör Karolina Samuelsson. Att våra olika förvaltningar, och även bolag, presterar med så god balans är en trygghet och ger stabilitet framåt. Det är bra då vi har stora behov av åtgärder och investeringar att genomföra de kommande åren. Visionen och utvecklingsmålen är tydliga och jag ser fram emot att med kommunkoncernen fortsätter att driva utveckling tillsammans.

Vad händer nu?

  • De kommunala bolagens bokslut är i dagsläget inte klara.
  • Nämnderna analyserar sitt resultat.
  • Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad.
  • Kommunfullmäktige fattar beslut om årsredovisningen i april.

Mer information

Ta gärna del av den bokslutsinformation som är sammanställd av ekonomiavdelningen. Sammanställningen ger en mer fördjupad bild av Lysekils kommuns preliminära bokslutsresultat.