Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Rapport från kommunstyrelsens möte 5 april

Jan-Olof Johansson, ordförande i kommunstyrelsen, rapporterar från senaste mötet.

  • Kommunstyrelsen har behandlat kommunens strategi för klimatanpassning och föreslår nu kommunfullmäktige att anta strategin vars huvudsakliga syfte är att beskriva risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska eller upphöra.
  • Årsredovisningen för 2022 är nu klart där vi föreslår kommunfullmäktige att fastställa resultat och balansräkning samt avsätta 10 mkr till utökning av vår resultatutjämningsreserv som vi kan använda oss av om vi skulle behöva anpassa oss till ekonomiskt tuffare tider. Det ekonomiska resultatet för 2022 var mycket starkt och gav oss ett stort överskott, främst tack vare skatteintäkter och statliga stöd från regering och riksdag till kommunerna.
  • Vi föreslår också att kommunfullmäktige fastställer nya budgetförutsättningar och inriktning för finansiella mål inför budget 2024 där vi ser att kommunerna kommer att drabbas hårt av de ekonomiskt tuffare tiderna och minskade stöd från riksdag och regering.
  • Cruising på midsommardagen är ett arrangemang som kommunen är med och stöttar. Kommunstyrelsen har för i år beslutat om ett praktiskt och materiellt stöd till arrangemanget motsvarande en kostnad på 45 000 kronor.
  • Den nya regeringen har skickat ut en remiss med förslag som syftar till att utvidga förutsättningarna att tillåta och etablera nya kärnkraftreaktorer och att kunna göra det på platser där det inte finns några reaktorer idag. Kommunens svar kan du ta del av bland kommunstyrelsens handlingar på kommunens hemsida.
  • Arbetet med en ny översiktsplan för kommunen fortsätter och beräknas vara klar till sommaren. Kommunstyrelsen har nu fastställt det steg som kallas granskningsutlåtande.

Handlingar och information om övriga ärenden kan du som vanligt ta del av via länkarna nedan. Nästa möte med kommunstyrelsen är inplanerat till den 3 maj.