Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Trygg i Lysekils kommun

Två händer som håller två pusselbitar.

Trygghetsgruppen informerar om det pågående arbetet och ger brottsförebyggande råd och tips.

Denna information är en del i den trygghetsfrämjande arbetsmetoden ”Effektiv samordning för trygghet”. Med hjälp av metoden inhämtar trygghetsgruppen löpande information från Lysekils kommuns verksamheter och Polisen kring trygghet och brott samt prioriterar områden för olika insatser. Läs gärna mer om metoden på webbsidan för Effektiv samordning för trygghet .

Målet är att öka informationen om Lysekils kommuns trygghetsarbete och ge tips och råd i vardagen. Om du har frågor och funderingar är du välkommen att kontakta trygghetsgruppen via trygghetsgruppen@lysekil.se.

Om trygghetsläget just nu

Antalet anmälda brott under perioden december 2018 till januari i år uppgår till 246 stycken
vilket innefattar alla brottstyper.

Jämfört med motsvarande period föregående år har färre brott anmälts (308 stycken dec 2017 – jan 2018).

Våldsbrott

Under perioden har noterats en ökning av våldsbrott som relateras till krogmiljön. Två personrån har anmälts och ska enligt anmälningarna ha drabbat personer som varit på väg hem från krogen nattetid.

Tillgreppsbrott

Under perioden har kommunala verksamheter återkommande drabbats av inbrott.
Stångenässkolan i Brastad har varit särskilt utsatt.

Skadegörelse

En uppeldad moped har påträffats på Mariedalsskolans skolgård.

Allmänt

Under slutet av 2018 inkom information om oroligheter relaterat till fyrverkerier och smällare och dessa händelser har polisanmälts.

Information har även inkommit om en upplevd otrygghet relaterad till platser där ungdomar umgås i grupp.

Lysekils kommuns och polisens arbete de senaste två månaderna

Utöver nedanstående punkter pågår ett kontinuerligt förebyggande arbete i våra ordinarie verksamheter; skola, socialtjänst och fritid.

Ökad närvaro

För att öka närvaron av fler personer som rör sig utomhus har följande åtgärder genomförts:

 • Trygghetsvandrare har trygghetsvandrat på fredagskvällar vid sex tillfällen.
 • Fritidsledare har varit ute 2–3 dagar per vecka i prioriterade områden och arbetat
  kontaktskapande.
 • Väktare, genom NOKAS Bevakningstjänst, har ronderat inom de prioriterade områdena.
  Polisen har patrullerat i kommunen främst kvälls- och nattetid.

Förbättrad trafiksituation

För att förbättra trafiksituationen i vissa områden har följande åtgärder genomförts:

 • Bom monterad och på plats i Brastad mellan Stångenässkolan och idrottshallen.
 • Bommar monterade på gång- och cykelväg vid Coop Extra.

Fler trygghetsvandrare

Vid den senaste trygghetsvandrarintroduktion som var den 15 januari hade vi den stora glädjen att introducera sex nya trygghetsvandrare. Vi planerar vid dessa tillfällen även datumen för de kommande trygghetsvandringarna.

Vi har sedan i november börjat med att lägga introduktionen tillsammans med planeringsmötet för våra trygghetsvandrare. Förhoppningen är att kontinuiteten i introduktionstillfällena ska underlätta för den som vill engagera som trygghetsvandrare.

Nästa introduktionstillfälle genomförs den 12 mars och vi behöver fortfarande bli fler. Den som vill komma med anmäler sig på enklaste sätt genom att maila till trygghetsgruppen@lysekil.se.

Samverkan

Utökning av EST-nätverket har skett genom att fler kommunala verksamheter deltar.

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har tillfrågats om att delta i EST-arbetet och kommer att återkomma med besked.

Samtal har förts med representant från Näringslivscentrum Lysekil (NLC) samt representant från organisationen Företagarna för att införliva dessa i EST-nätverket. NLC har avböjt medverkan, men dialog kommer fortsätta med Företagarna.

Det pågår också ett aktivt arbete mellan Lysekils kommun och engagerade föräldrar.

Årsuppföljning av EST-arbete

EST-arbetet följs upp årligen och i december samlade Trygghetsgruppen samtliga deltagare
i EST-nätverket.

Uppföljningen visade att EST-arbetet har inneburit en positiv utveckling av det trygghetsfrämjande arbetet genom att:

 • Kommunen och polisen upprättar och utgår från en gemensam lägesbild.
 • Den gemensamma lägesbilden snabbt återkopplas till verksamheterna.
 • Kommunikationen är tydligare, effektivare och mer avgränsad.
 • Tydligare fokus på specifika geografiska områden.
 • Verksamheter kan se en förbättrad situation trots att EST-arbetet endast varit igång under en kort tid.
 • Arbetssättet enligt EST-metoden är uppskattat av Polismyndigheten som har lyft in de kontinuerliga lägesbilderna i den ordinarie operativa verksamheten.

Medborgarlöften 2019

Förslag på nya medborgarlöften för 2019 har upprättats och kommer att informeras om vid nästa nyhetsblad som kommer i slutet på mars.

Prioriterade områden

Under perioden har följande områden uppmärksammats och prioriterats inom EST-arbetet. Insatser från både Lysekils kommun och polisen har riktats specifikt mot dessa områden.

Centrum, Badhusberget och gatorna där emellan

Förekomst av tillgreppsbrott samt ungdomar som uppehåller sig på vissa platser, vilket skapar otrygghet. Insatser för att öka närvaron av trygghetsfrämjande funktioner (väktare, fältare, fritidsledare, trygghetsvandrare, polis) i syfte att förhindra brott.

Mariedal

Tillgreppsbrott och skadegörelse, mopedkörning och återkommande bilkörning på gång och cykelväg vid Coop Extra-rondellen. Insatser för att öka närvaron av trygghetsfrämjande funktioner (väktare, fältare, fritidsledare, trygghetsvandrare, polis) i syfte att förhindra brott samt åtgärder i den fysiska miljön för att förhindra obehörig trafik.

Centrala Brastad

Förekomst av olovlig körning samt ungdomssamlingar på specifika platser. Insatser för att öka närvaron av trygghetsfrämjande funktioner (väktare, fältare, fritidsledare, trygghetsvandrare, polis) i syfte att förhindra brott samt åtgärder i den fysiska miljön för att förhindra obehörig trafik.

Trygghetstips

Ta gärna del av våra trygghetstips så att vi alla kan hjälpas åt att öka tryggheten i Lysekils kommun.

Bli trygghetsvandrare

Vi behöver bli fler. Ny introduktion genomförs den 12 mars kl. 17.30 i kommunhuset. Anmäl dig till trygghetsgruppen@lysekil.se

Läs mer om trygghetsvandrare på webbsidan trygghetsvandrare på vår externa webbplats.

Anmäl brott

Polisen rapporterar låg anmälningsbenägenhet gällande brott på allmän plats och uppmanar allmänheten att anmäla brott och även tipsa polisen. Tipsa polisen genom att ringa 114 14 eller gå in på www.polisen.se Länk till annan webbplats. och skriv tipsa polisen i sökrutan.

Mer om Effektiv Samordning för Trygghet

Sedan september 2018 har Lysekils kommun, tillsammans med Polisen och andra viktiga aktörer, inlett ett trygghetsfrämjande arbete enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, förkortat EST.

EST bygger på kriminologiska teorier som pekar på faktorer som kan påverka tryggheten. Syftet med EST är att hela tiden prioritera arbetet utifrån en aktuell lägesbild där fokus ligger på tryggheten i det offentliga rummet.