Meny

Utvecklingsområden och utvecklingsmål

Kommunen har fem specificerade utvecklingsområden.  Utvecklingsområdena pekar ut de områden som bedöms vara viktiga och avgörande för att kommunen ska utvecklas i en positiv riktning.

Utifrån de utvecklingsområden som identifieras formuleras ett fåtal prioriterade utvecklingsmål som ska utgöra en grund för verksamhetens förbättrings-, förändrings- och utvecklingsarbete. Utvecklingsmål tas fram på varje organisatorisk nivå och ska vara relevanta för den nivå som de formuleras på.

För varje utvecklingsmål arbetas strategier och åtgärder fram för att öka måluppfyllelse. Strategier och åtgärder ska på alla organisatoriska nivåer arbetas fram av tjänstepersoner eftersom det handlar om hur målen ska uppfyllas. Framtagna strategier kan också ingå i nämndens budgetplan. För varje utvecklingsmål ska också indikatorer tas fram vilka visar på utvecklingen. Indikatorerna kan baseras både på kvantitativa och kvalitativa mätmetoder.

Utvecklingsmål kan från ovanliggande nivå konkretiseras och utformas till uppdrag.

Följande utvecklingsområden har tagits fram i Lysekils kommun:

Barn och unga är vår framtid

Genom att investera i barn och ungas uppväxt lägger vi grunden till deras och Lysekils framtid. För det kommunala grunduppdraget finns lagstiftning som styr verksamheter inom såväl skola som socialtjänst. Den absoluta merparten av all verksamhet sker därför inom förvaltningarnas verksamhetsansvar. När särskilda utmaningar uppstår är de ofta komplexa. De berör olika förvaltningar och myndigheter, inom och utom kommunen. Det handlar ofta om familjesituation, fritid och sociala relationer. Samverkan är därför centralt för att optimera barn och ungas villkor. Framgång i utvecklingsområdet leder till bättre levnadsvillkor, ökad folkhälsa och minskade kommunala kostnader.

Utvecklingsmål

Alla barn och unga i Lysekils kommun ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda livsvillkor.

Vi utvecklas genom lärande

Grunden för Lysekils kommuns utveckling är en lärande organisation. När man lär sker utveckling av både individ, organisation och samhälle. För att möta framtidens krav och utmaningar krävs radikalt nytänkande och ökad innovationsförmåga. Alla måste aktivt delta för att nya idéer ska utvecklas. Invånarna i kommunen ska mötas av en effektiv, kreativ och kompetent organisation som kan och vågar. Lärande, innovation och nytänkande behöver nå en ökad status i Lysekils kommun.

Utvecklingsmål

Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation.

Maritima Lysekil är en kraft att räkna med

Lysekils kommuns geografiska läge tillsammans med befintlig maritim forskning och företagande gör ”Maritima Lysekil” till ett naturligt utvecklingsområde med stor potential. Det finns en god tillväxtmöjlighet inom området som också kan vara en katalysator i att attrahera fler högskoleutbildade att bosätta sig i Lysekils kommun.

Kommunens egna verksamheter: Havets Hus, Lysekils Hamn, Campus Väst tillsammans med externa aktörer som: Sven Lovén-centret (Göteborgs universitet), Klubban (Uppsala universitet), SLU:s havsfiskelaboratorium, Testsite Skagerrak, SeaTwirl utgör basen i ett brett och redan befintligt kluster.

Arbete pågår med att skapa en unik forsknings- och innovationsmiljö med målsättning att bli nationell nod för hållbar blå tillväxt – Kristineberg Marine Research and Innovation Centre. Fem starka forskningsaktörer, Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet samverkar i projektet med Lysekils kommun och Innovatum.

Vi är unika i våra möjligheter inom detta område och ”Maritima Lysekil” kan bli hela kommunens profilbärare.

Utvecklingsmål

Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt.

Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö

I Lysekils kommun ska man känna sig välkommen och mötas av engagemang och entusiasm.
Vi har en attraktiv livsmiljö med ett rikt kultur- och fritidsliv. Vi har havet, naturen, luften och tystnaden som saknas i en storstad.
Våra unika tillgångar gör att människor vill stanna kvar, flytta hit eller återvända. Lysekils kommun har bra förskola, skola och gymnasium som är attraktivt för barnfamiljer. I Lysekils kommun finns bra förutsättningar för en god upplevelse hela året runt både för invånare, besökare och potentiella kommuninvånare.

Utvecklingsmål

I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt.
Antalet bostäder i Lysekil ska öka.

Vi tar ansvar för miljön

Vår unika natur är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att vi är en attraktiv kommun. Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Kunskap och ett strukturerat miljöarbete skapar engagemang och ger förutsättningar för ett hållbart agerande i vardagen. Vi verkar för en hållbar konsumtion som inte bidrar till ökade miljö- och hälsoproblem lokalt eller globalt.

Utvecklingsmål

Lysekils kommun ska konsumera hållbart.
Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle.